Metoda Strukturalna

Metoda Strukturalna została opracowana w oparciu o doświadczenia w wieloletniej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy doświadczali trudności w komunikacji pisemnej. Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych przeprowadzonych na Uniwersytecie Śląskim.

Metoda Strukturalna oraz Karty Oceny Czytania i Pisania (KOCP) to spójne rozwiązanie metodyczne przeznaczone do diagnozy i terapii trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Mogą z nich korzystać odpowiednio przeszkoleni pedagodzy, logopedzi, psycholodzy i terapeuci pedagogiczni.

Karty Oceny Czytania i Pisania (KOCP) są standaryzowanym narzędziem diagnostycznym do oceny poziomu umiejętności czytania i pisania. Pozwalają na ustalenie, na jakim etapie rozwoju umiejętności czytania i pisania jest dana osoba, a także jakie deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej utrudniają ten proces. Nauczyciel/terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania. Karty Oceny Czytania i Pisania zawierają wstępny program terapeutyczny i są integralną częścią Metody Strukturalnej, co umożliwia podjęcie terapii lub nauki czytania i pisania całkowicie dostosowanej do potrzeb oraz możliwości osoby uczącej się.

Metoda Strukturalna sprawdza się w pracy z osobami z trudnościami w komunikacji pisemnej, u których występują deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Najczęściej są to osoby z dysleksją rozwojową, dysgrafią, niepełnosprawnością intelektualną, dyslalią, jąkaniem, dyzartrią, afazją, niedosłuchem, niedowidzeniem, ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, afazją i innymi problemami utrudniającymi komunikację pisemną.

Terapia TUS

Zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej i psychologów – certyfikowanych trenerów TUS.

Dedykowane są szczególnie osobom z Zespołem Aspergera i ADHD, które napotykają na problemy ze zrozumieniem i dostosowaniem się do obowiązujących norm społecznych, spotykają się z niezrozumieniem otoczenia. 

Zajęcia organizujemy w małych grupach uwzględniając indywidualne potrzeby uczestników (wiek, rodzaj i nasilenie objawów).

Terapia osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz z ADHD

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera oraz z ADHD. Specjalizuję się także w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

W swojej pracy terapeutycznej opieram się głównie na metodach poznawczo-behawioralnych oraz stosowanej analizie zachowania.

Diagnoza ADOS-2

Test ADOS-2 uznawany jest za jedno z najdokładniejszych narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz kluczowy element “złotego standardu” diagnozy ASD na całym świecie.

Badanie ADOS-2 umożliwia określenie, czy u osoby badanej występują objawy ze spektrum autyzmu, oraz porównanie poziomu jej funkcjonowania intelektualnego i społecznego z normą dla jej grupy wiekowej.  

Badanie prowadzone jest przez certyfikowanego diagnostę dr Joannę Guzik-Iwińską.

Skontaktuj się z nami i umów się na kosultacje!